Ofiste, yolda, piknikte
kolay kullan,
pratik yaşa...

Genel Kurul

Genel Kurul Ana Sözleşme Maddesi

GENEL KURUL:
Madde 10: Genel Kurul Toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
A) Davet Sekli: Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunun 355,365,366 ve 368.maddeleri hükümleri uygulanır.
 
B) Toplantı Vakit: Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
 
C) Rey verme Vekil Tayin Etme: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında Hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin  edecekleri  vekil  vasıtalarıyla  temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.
 
D) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine tabidir.
 
E) Toplantı yeri : Genel Kurul şirketin merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.